seven
* * *
seven
【医】 hepta-; segtem; Sept.
* * *
seven
* * *
n. seven
n. seven
* * *
qi1
seven, 7
* * *
(六加一后所得) seven:
第七 seventh;
第十七 seventeenth;
七年 septenate; seven years;
乱七八糟 at sixes and sevens; in a mess;
十七 seventeen
(旧时人死后每隔七天祭一次, 直到四十九天为止, 共分七个“七”) a seventh day after death, when sacrifice is offered until seven times seven days (forty-ninth) is over:
三七 the third seventh;
头七 the first seventh
(姓氏) a surname:
七希贤 Qi Xixian
注意: “七”字在第四声 (去声) 字前念第二声 (阳平), 如“七月” (qí yuè);“七位” (qí wèi)。 为简便起见, 本词典以“七”字起首的词条, “七”字都注第一声 (阴平)。
* * *
七|七 [qī] seven 7

Chinese-English dictionary. . 2013.

Look at other dictionaries:

 • — Traduction Sept Classement scolaire japonais Grade Kyōiku kanji (1re année) Code Skip 4 2 2 …   Wikipédia en Français

 • — I qī 〈数〉 (1) (指事。 从一ㄣ。 画以纪数。 本义: 六加一的和) (2) 同本义 [seven] 七, 阳之正也。 从一, 微阴从中斜出也。 《说文》 其数七。 《礼记·月令》 七者, 天地四时人之始也。 《汉书·律历志》 七主星。 《大戴礼记·易本命》 七日得。 《易·既济》。 虞注: 震为七。 …   Advanced Chinese dictionary

 • — qī ㄑ〡 〔《廣韻》親吉切, 入質, 清。 〕 1.數詞。 六加一所得之和。 《詩‧召南‧摽有梅》: “摽有梅, 其實七兮”。 晉 嵇康 《與山巨源絕交書》: “人倫有禮, 朝廷有法, 自惟至熟, 有必不堪者七, 甚不可者二。” 聞捷 《生活的贊歌‧最後的航程》: “戈壁灘上颳着七級大風, 我們的貝烏鑽機在劇烈跳動。” 2.文體的一種。 亦稱七體, 為賦的另一形式。 南朝 梁 蕭統 《文選》列“七”為一門, 收錄 枚乘 《七發》八首, 曹植 《七啟》八首, 張協 《七命》八首。… …   Big Chineese Encyclopedy

 • — 拼音: qi 解释: 1. 介于六与八之间的自然数。 大写作“柒”, 阿拉伯数字作“7”。 2. 文体名。 见“七体”条。 3. 民俗称丧事每七日设莆次为“作七”, 由头七到尾七共需进行七次, 称为“七七”。 北史·卷八十一·儒林传上·孙惠蔚传: “从绰死后, 每至七日至百日, 灵晖恒为绰请僧设斋行道。 ”喻世明言·卷十·滕大尹鬼断家私: “善继只是点名应客, 全无哀痛之意, 七中便择日安葬。 ” (“七”字通常读为阴平, 惟口语中连用在去声字及轻声字之前时读为阳平, 如: “七月”、… …   Taiwan national language dictionary

 • — 拼音:qi 1. 介於六與八之間的自然數。 大寫作“柒”, 阿拉伯數字作“7”。 2. 文體名。 見“七體”條。 3. 民俗稱喪事每七日設莆次為“作七”, 由頭七到尾七共需進行七次, 稱為“七七”。 北史·卷八十一·儒林傳上·孫惠蔚傳: “從綽死後, 每至七日至百日, 靈暉恆為綽請僧設齋行道。” 喻世明言·卷十·滕大尹鬼斷家私: “善繼只是點名應客, 全無哀痛之意, 七中便擇日安葬。” (“七”字通常讀為陰平, 惟口語中連用在去聲字及輕聲字之前時讀為陽平, 如: “七月”﹑“七個”。 ) …   Taiwan traditional national language dictionary

 • — 【칠】 일곱; 일곱 번; 문체 이름 한 손의 다섯 손가락과 다른 한 손의 두 손가락을 합쳐 일곱을 나타낸 글자 一부 1획 (총2획) [1] seven; seven times [2] [n] a seventh day after death, when sacrifice is offered until seven times seven days (forty ninth) is over シチ·ななつ 北斗七星 (북두칠성) 큰곰자리에서 가장 뚜렷한 일곱… …   Hanja (Korean Hanzi) dictionary

 • — qī (1) ㄑㄧˉ (2) 数名, 六加一(在钞票和单据上常用大写 柒 代)。 (3) 文体名, 或称 七体 , 为赋体的另一种形式。 (4) 旧时人死后每隔七天一祭, 共七次, 称 做七 。 (5) 郑码: HD, U: 4E03, GBK: C6DF (6) 笔画数: 2, 部首: 一, 笔顺编号: 15 …   International standard chinese characters dictionary

 • — <龜>  龞  七  叱  虍  皂  唣  芲  …   The searching index of Chinese characters according to the Russian graphical system of Rosenberg and Kolokolov

 • — 칠 일곱 2 strokes …   Korean dictionary

 • 七寶 — (七寶, 七宝) 用多種寶物裝飾的器物, 泛稱七寶。 如《西京雜記》一有七寶棋履, 二有七寶床;《北齊書.穆后傳》有七寶香車、 《開元天寶遺事》有七寶花障等。 乃仙家莊嚴之色。 《上清靈寶大法》有七寶芳騫林;《妙法蓮華經》有七寶林等。 七種寶物。 《新唐書》卷七十六《后妃傳》上《則天武皇后》。 太后又自加號。 金輪聖神皇帝, , 置七寶於廷: 曰金輪寶、 曰白象寶、 曰女寶、 曰馬寶、 曰珠寶、 曰主兵臣寶、 曰主藏臣寶, 率大朝會則陳之。 《皇經集注》卷二: 〝七寶玄苑〞。 注: 。… …   Explanatory dictionary of Taoism

 • 七宝 — (七寶, 七宝) 用多種寶物裝飾的器物, 泛稱七寶。 如《西京雜記》一有七寶棋履, 二有七寶床;《北齊書.穆后傳》有七寶香車、 《開元天寶遺事》有七寶花障等。 乃仙家莊嚴之色。 《上清靈寶大法》有七寶芳騫林;《妙法蓮華經》有七寶林等。 七種寶物。 《新唐書》卷七十六《后妃傳》上《則天武皇后》。 太后又自加號。 金輪聖神皇帝, , 置七寶於廷: 曰金輪寶、 曰白象寶、 曰女寶、 曰馬寶、 曰珠寶、 曰主兵臣寶、 曰主藏臣寶, 率大朝會則陳之。 《皇經集注》卷二: 〝七寶玄苑〞。 注: 。… …   Explanatory dictionary of Taoism

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.